ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2564


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 รักอ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย ครูกิ่งก้อย เจริญชีพ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

2 การเขียน ครูวีณาพร สาทุม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

3 รักษ์อ่านเขียนเรียนรู้​ภาษาไทย​ ครูวิไลรัตน์​ ลบบำรุง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

4 รักษาดินแดน ปี2 ม.5 ครูนายวุฒิไกร มาโยธา 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
5 ภาษาไทยน่ารู้กับครูป๊อกกี้ ครูวสันต์ พาอ้ม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

6 สื่อสร้างสรรค์ ครูศิริพร สีเมือเฮ้า 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

7 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 1 ครูสุรีรัตน์ งามเกาะ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

8 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 1 ครูกาญจนา มิ่งโอโล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
9 การถนอมอาหาร 2 ครูจรินทร์ รักษาชนม์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

10 รักษาดินแดน ปี1 ม.4 (กล่ม 1) ครูปกป้อง เฮ้าประมงค์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
11 เอแม็ท ครูประภากร สมอาจ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
12 ประชาสัมพันธ์ ครูอุษา ไทยโอสถ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
13 A-math ครูจินตนา ศิลา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
14 ท่องโลกออนไลน์ ครูชารี ถนอมศรี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
15 คณิตรักษ์โลก ครูเอกลักษณ์ มณีกูล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
16 ซูโดกุ ครูชัชฎาพร พรมขัน 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

17 To be number one (2) ครูสุพจน์ ฐิติวรการณ์กูล 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

18 การถนอมอาหาร 1 ครูเยาวภา ขาภูเขียว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

19 ธนาคารโรงเรียน ครูพัทธนันท์ ไตรนพ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
20 KS ROBOTIC 1 ครูองอาจ บุญประมวล 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

21 KS ROBOTIC 2 ครูดารินทร์พัชร์ บุญประมวล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
22 ชีววิทยา ครูจิรพงษ์ มณีกูล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
23 วิทยาศาตร์เพื่อสุขภาพ ครูปริศนา นราพล 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

24 หมากกระดาน ครูทานตะวัน แสรสระ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

25 ฟุตบอล ครูณฐาภพ ขวัญคง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

26 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ครูจิระศักดิ์ ตั้งใจดี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
27 รักษาดินแดน ปี3 ม.6 (กลุ่ม 1) ครูวิลาวัลย์ บุญเหลือ 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
28 IT-DIY ครูวีรพล คีรี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

29 รักษาดินแดน ปี1 ม.4 (กล่ม 2) ครูอนุสรณ์ จำรัส 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
30 ภาพยนต์สั้น (กลุ่ม 1) ครูจตุพล คนรู้ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
31 ภาพยนต์สั้น (กลุ่ม 2) ครูรัชนีวรรณ วงษ์น้อย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
32 วิทยาศาสตร์​น่ารู้ ครูภควัฒน์ สำราญกลาง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

33 อาเซียน ครูถนอม อาจผักปัง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

34 นักธุรกิจน้อย ครูวิยะดา หาจันดา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
35 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (กลุ่ม 2) ครูกัญญาภัทร คุณสุวรรณ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
36 ธนาคารขยะรีไซเคิล ครูนันท์นภัส แซ่หาน 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

37 ภูมิศาสตร์ ครูคณพศ ธนกุลชัยศรี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
38 เยาวชนคนดี ครูพรทิพา สิติณาจักร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

39 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (กลุ่ม 1) ครูอรุณศรี ประยูรพันธ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
40 ดอกไม้กระดาษ ครูลักขณา ฦาชา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

41 นักลงทุน SET ครูสุภาสินีย์ พิพรรธน์วรกุล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 27
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
42 Chaiyaphum Explorer (สำรวจชัยภูมิ) ครูวิทวัส ศรีสุจิตร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
43 ฟุตซอลชาย ครูคำนึง รักษาชนม์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

44 ศึกษากีฬานันทนาการ ครูนายไพฑูรย์ หินเมืองเก่า 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

45 วอลเลย์บอล ครูเพ็ญประภา วงศ์เกษมศักดิ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

46 ฟุตซอลหญิง (กลุ่ม 1) ครูบัวเรียน คำนกขุ้ม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

47 เซปักตะกร้อ หญิง ครูพัชรวัฒน์ ศิริมงคลกูลฐิติพงศ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
48 To be number one ครูเฉลิมชัย พลดงนอก 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
49 ดนดนตรีสากลตรีสากล ครูทิวากร สุทธิประภา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
50 Fantasy art ครูเฉลิมพงศ์ วีระชัยณรงค์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

51 การแสดงนาฏศิลป์การแสดงนาฏศิลป์ ครูนวรัตน์ จันทราษี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 34
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
52 ดนตรี ครูเสกสรร ด้วงพรม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

53 ห้องสมุด ครูอำไพวัลย์ คำแดง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

54 ดนดนตรีพื้นบ้านผสมผสานยุวเกษตรกรตรีพื้นบ้านผสมผสานยุวเกษตรกร ครูอัมรินทร์ เกื้อหนุน 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
55 เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ครูพิราวรรณ ต่อพันธ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

56 EngliEnglish speak มันส์sh speak มันส์ ครูจินตนา จำเริญพิศ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
57 Audio & Visual ครูนิวัฒน์ จันทราษี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

58 English is fun ครูกองคุณ ศรีทิม 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
59 คนรักภาษา ครูจิตรลดา เชยชม 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
60 ละครภาษาอังกฤษ (กลุ่ม 1) ครูสายฝน กล้าหาญ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
61 ฟุตซอลหญิง (กลุ่ม 2) ครูจักร​พงศ์​ ธรรมประกอบ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
62 เฮฮาภาษาอังกฤษ ครูกัลยาณี ศรีชะตา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

63 ละคละครภาษาอังกฤษ (กลุ่ม 1) ครูสุภกร อาจประจักษ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
64 อังกฤษติ๊ดซิ่ง ครูสุภัทภรณ์ โพธิ์ใต้ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

65 รักษาดินแดน ปี3 ม.6 (กลุ่ม 2) ครูศิริพร มูลเจริญพร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
66 คณิตศาสตร์ ครูเอกรินทร์ ทองคำ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

67 วิทยาศาสตร์ ครูกิจดี เดชรพีกุล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
68 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ครูจันทร์เพ็ญ อ่อนแล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
69 หมากกระดาน 2 ครูศรีกมล ดอกเข็มกลาง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

70 วิทย์สนุก2 ครูกัญญาณัฐ หอมระหัด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
71 วิทย์สนุก1 ครูรุ่งนภา อินทรประสาท 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

72 การงานอาชีพ ครูกุสุมา วีระชัยณรงค์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

73 ขยายพันธุ์พืช ครูกฤษณะ คำฟัก 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

74 อุตสาหกรรม ครูเกียรติศักดิ์ สิงห์ชู 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

75 พัฒนาบุคลิกภาพ ครูเรืองยุทธ คำแพง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15